MBRO pronësinë intelektuale !!!

Manaj & Associates, është kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve juridike në mbrojtje të pronësisë intelektuale. Kompania ka përfaqësues të autorizuar nga Ministria e Tregtise dhe Industrisë për mbrojtjen e objekteve të pronësisë intelektuale industriale, patenta, marka tregtare, dizajne industriale.  

Manaj & Associates

Kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve juridike në mbrojtje të pronësisë suaj intelektuale.

patentat

Përgatitja dhe paraqitja e aplikacioneve për mbrojtje të patentave

marka tregtare

Licensim i markave tregtare

.

të drejtat e autorit

Mbrojtje e të dhënave personale

PRONËSIA INTLEKTUALE – informata të përgjithëshme

Të drejtat e pronësisë intelektuale mbrohet me ligj. Këto të drejta, janë të drejta të cilat u jepen personale personave të caktuar për një periudhë të caktuar kohore për krijimet e tye intelektuale.

Pronësia intelektuale ndahet në dy kategori: pronësi industriale, e cila përfshinë shpikjet (patentat), markat tregtare, dizajnët industrial, treguesit gjeografik dhe e drejta e autorit, ku përfshinë veprat letrare dhe artistike, disa nga to janë novela, poezia, drama, filmi, muzika dhe vepra të tjera.

Në kuadër të të drejtave të autorit hyjnë edhe të drejtat e përafërta ku përfshinë performancën e artistëve, fonogramet dhe transmetimet.

Financuar nga :